JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE FOMENTO DEL TENIS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE FOMENTO DEL TENIS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE FOMENTO DEL TENIS, S.A.

Per acord del Consell d’Administració adoptat en la reunió del dia 8 de gener de 2018, es convoca als senyors accionistes a reunió de Junta General Ordinària d’ Accionistes, a celebrar en el domicili social de la companyia el proper dia 26 de febrer de 2018 a les 20,45 hores, en primera i única convocatòria, a fi de deliberar i acordar segons el següent Ordre del Dia:

Primer.- Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2017, així com de la gestió social portada a terme pel Consell d’Administració en aquest exercici, amb aplicació dels resultats obtinguts.

Segon.- Dimissió i nomenament, si escau, de nous membres del Consell d’Administració, o fixació del nombre de membres d’aquest òrgan d’acord amb el que preveu l’article 20 dels Estatuts Socials.

Tercer.-  Precs i preguntes.

Quart.- Aprovació de l’acta de la reunió.

 

De conformitat amb el que preveuen els article 272.2 i 287 de la vigent Llei de Societats de Capital, s’informa del dret que tenen tots els accionistes a examinar al domicili social el text íntegre de les modificacions proposades i l’informe sobre les mateixes així com d’obtenir de forma immediata i gratuïta, si així ho demanen, els documents i informes d’obligat compliment que han d’estar sotmesos a la aprovació de la junta per la adopció dels acords que figuren a l’ ordre del dia.

 

Sabadell, a 8 de gener de 2018.

 

Pel Consell d’Administració

El President
Lluís Ma. Duran Baranera

 

FOMENTO DEL TENIS, S.A.
C/Prat de la Riba, 91 – 08206 Sabadell –  NIF A-08102071
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 26.242, foli 216, full nº B-101.100

Leave a Reply

Translate »