JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE FOMENTO DEL TENIS, S.A.

Per acord del Consell d’Administració adoptat en la reunió del dia 8 de gener de 2018, es convoca als senyors accionistes a reunió de Junta General Ordinària d’ Accionistes, a celebrar en el domicili social de la companyia el proper dia 26 de febrer de 2018 a les 20,45 hores, en primera i única convocatòria, a fi de deliberar i acordar segons el següent Ordre del Dia:

Primer.- Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2017, així com de la gestió social portada a terme pel Consell d’Administració en aquest exercici, amb aplicació dels resultats obtinguts.

Segon.- Dimissió i nomenament, si escau, de nous membres del Consell d'Administració, o fixació del nombre de membres d'aquest òrgan d'acord amb el que preveu l'article 20 dels Estatuts Socials.

Tercer.-  Precs i preguntes.

Quart.- Aprovació de l’acta de la reunió.

 

De conformitat amb el que preveuen els article 272.2 i 287 de la vigent Llei de Societats de Capital, s’informa del dret que tenen tots els accionistes a examinar al domicili social el text íntegre de les modificacions proposades i l’informe sobre les mateixes així com d’obtenir de forma immediata i gratuïta, si així ho demanen, els documents i informes d’obligat compliment que han d’estar sotmesos a la aprovació de la junta per la adopció dels acords que figuren a l’ ordre del dia.

 

Sabadell, a 8 de gener de 2018.

 

Pel Consell d’Administració

El President
Lluís Ma. Duran Baranera

 

FOMENTO DEL TENIS, S.A.
C/Prat de la Riba, 91 – 08206 Sabadell –  NIF A-08102071
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 26.242, foli 216, full nº B-101.100

Copyright © Club Tennis Sabadell
c / Prat de la Riba, 91, 08206 Sabadell (Barcelona)
Tel. 937 26 45 00
Hosting & Design by soluziones.es
Translate »
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram